Varovanie

Zlyhalo načítavanie XML súboru.

MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY

Spojiť sily a prostriedky pri presadzovaní spoločných cieľov a záujmov v rôznych oblastiach rozvoja a spoločenského života obcí a umožniť účasť verejnosti na rozhodovaní o zámeroch súvisiacich s regionálnou politikou bolo v roku 2009 hlavným dôvodom vzniku verejno - súkromného partnerstva MAS HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY. Občianske združenie bolo založené na území Regionálneho združenia obcí Hornád a Združenia obcí Slanského mikroregiónu. Pozostáva z 24 obcí, ktoré už od minulosti intenzívne spolupracujú a to nielen z hľadiska historického, teritoriálneho, prírodného, ale aj kultúrno - spoločenského.

Problematika rozvoja občianskeho života, skvalitňovanie podmienok pre život miestnych obyvateľov, ochrany životného prostredia, ochrany duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva, podpory drobného podnikania a služieb, rozvoja dopravnej a technickej infraštruktúry, rozvoja cestovného ruchu, vidieckej turistiky a agroturistiky, propagácie a prezentácie regiónov a pod. prekračujú teritoriálne vymedzenia jednotlivých obcí a efektívnejšie sa presadzujú spoločnými silami. Na túto snahu obcí o všestranný rozvoj svojich území sa presne hodia princípy prístupu LEADER, ktorého cieľom je podporovať obyvateľov vidieckych oblastí, aby na základe vzájomnej spolupráce a na báze partnerstva prekonali problémy, ktorým vidiecke oblasti čelia.

Miestna akčná skupina HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY pôsobí na území obcí Blažice, Bohdanovce, Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Kalša, Kokšov – Bakša, Košická Polianka, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nový Salaš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanská Huta, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Ždaňa.

mas loga