Varovanie

Zlyhalo načítavanie XML súboru.

Krajská rozvojová agentúra Košického kraja

Logo - Krajská rozvojová agentúra Košického krajaSídlo: Cimborková 11, 040 01 Košice
Kancelária: Tomášikova 35, 040 01 Košice
IČO: 355 78 181
DIČ: 2022744823
url: www.krakke.sk

 

 

Združenie Krajská rozvojová agentúra Košického kraja bolo založené Zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.12.2008 podľa ust. §20f a nasl. z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

Hlavným cieľom KRA Košického kraja je pomáhať pri príprave, vypracovávaní a implementácii projektov s využitím najmä fondov EÚ, organizovať odborné konferencie pre starostov a poslancov obecných samospráv, podnikateľov, ale aj mimovládny sektor a tak napomáhať rozvíjať región - prispieť k celkovému sociálno-ekonomickému rozvoju.

Oblasť činnosti

 • iniciuje a koordinuje prípravu a realizáciu stratégie trvalo udržateľného rozvoja regiónu,
 • zabezpečuje koordináciu, programovanie a implementovanie rozvojových programov v regióne Košického kraja a v jeho okolí v priamej súvislosti s realizáciou rozvojových programov v susedných krajoch, na Slovensku a v prihraničných regiónoch Maďarskej republiky a Ukrajiny,
 • koordinuje aktivity so subjektmi podieľajúcimi sa na zabezpečovaní hospodárskej a sociálnej politiky na úrovni miestnej, regionálnej, slovenskej i medzinárodnej. Koordinuje prípravu a realizáciu projektov vrátane získavania a využívania domácich a zahraničných finančných zdrojov za účelom regionálneho rozvoja v spolupráci s VÚC - Košického samosprávneho kraja, Národnou agentúrou pre regionálny rozvoj a ďalšími inštitúciami regionálneho rozvoja,
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu projektov a vzdelávanie záujemcov za účelom kvalitnej prípravy projektov,
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu vzdelávacích aktivít a projektov,
 • je oprávnená uzatvárať zmluvy o spolupráci s rôznymi štátnymi inštitúciami, združeniami občanov a právnických osôb, obchodnými komorami, podnikateľskými subjektmi a inými domácimi i zahraničnými fyzickými a právnickými osobami za účelom dosiahnutia obojstranného prospechu,
 • pripravuje a vydáva rôzne propagačné a výchovno-vzdelávacie materiály a publikácie, regionálne noviny a pod.,
 • vykonáva vlastnú hospodársku činnosť v zmysle predmetu činnosti združenia,
 • vytvorí a zabezpečuje činnosť odborného pracoviska pre tvorbu regionálnych programov a projektov samotným samosprávnym útvarom,
 • prekladateľská a tlmočnícka činnosť,
 • podpora a propagácia cestovného ruchu a turizmu v regiónoch Slovenskej republiky s cieľom budovania a rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu pre verejný a súkromný sektor na princípoch partnerstva, koordinácia aktivít a spolupráca subjektov podieľajúcich sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu,
 • tvorba štúdií, koncepcií a analýz v oblasti regionálneho rozvoja a agroturistiky, trvalo udržateľného rozvoja vidieckych oblastí, zabezpečovanie spoločnej propagácie a marketingu, ako aj aktívnej účasti na veľtrhoch a výstavách, organizovanie výstav, súťaží, kultúrnych a spoločenských podujatí v súvislosti s propagáciou regiónu a cestovného ruchu,
 • vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz, tvorba a implementovanie certifikácie poskytovaných služieb podľa osobitných pravidiel, vypracovanie a zavádzanie spoločného systému udeľovania "Znaku kvality", spracovanie marketingovej koncepcie na úrovni území a regiónov, tvorba a budovanie marketingovej značky, propagácia a marketing služieb cestovného ruchu, gastronómie a trvalo udržateľného rozvoja vidieckych oblastí,
 • zabezpečovanie, spracovávanie a realizácia programov, plánov a projektov regionálneho rozvoja, poradenstva pri tvorbe, implementácii, monitoringu rozvojových projektov a získavaní zahraničného a domáceho kapitálu a kapitálu z fondov EU, zabezpečovanie externého manažmentu a vyúčtovania projektov z fondov EU a národných zdrojov, organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, gastronómie a podnikania na vidieku.

mas loga