Varovanie

Zlyhalo načítavanie XML súboru.

Chránené územia Hornád - Slanské vrchy

Územie európskeho významu Milič

Územie európskeho významu (ÚEV) Milič sa nachádza v južnej časti pohoria Slanských vrchov na hraniciach s Maďarskou republikou. Predstavuje typ hornatinovej lesnej krajiny, riedko osídlenej, na vyvrelinách Slanských vrchov.

Územie európskeho významu Milič

Sopečný masív Miliča je výrazne členitý a tvorí niekoľko samostatných celkov, z ktorých najvýznamnejší je vulkanický masív Bradlo (840 m n.m.) a rozsiahly stratovulkán Veľký Milič (896 m n.m.). Pôvodné lesné porasty bučín a lipových javorín s charakteristickou druhovou skladbou majú miestami pralesovitý charakter, predovšetkým v masíve Veľkého Miliča.

Významným prvkom územia sú skalné útvary a sutinové polia s osobitnými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami zastúpenými najmä vzácnymi druhmi vtákov. K najvzácnejším
v území patrí orol kráľovský, orol krikľavý, včelár lesný, sova dlhochvostá alebo ďateľ bielochrbtý.

Rozloha: 5114,45 ha
Katastrálne územia: Byšta, Nový Salaš, Rákoš, Skároš, Slanec, Slanská Huta

Národná prírodná rezervácia Malý Milič

Národná prírodná rezervácia Malý Milič sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Latorica, okres Trebišov, v katastrálnom území Ladmovce. Zaberá rozlohu 337,70 ha.

Národná prírodná rezervácia Malý Milič

Predmetom ochrany je skalná ostroha Malého Miliča (759 mnm) a typických pralesovitých porastov buka, duba a cenných listnáčov na skalných sutinách s ryolitovými bralami. Prevládajú tu spoločenstvá bučín s prímesou duba. Na sutinách sa vytvorili spoločenstvá
s javorom horským, jaseňom štíhlym a lipou veľkolistou. Nachádzajú sa tu aj hniezdiská vzácnych druhov vtákov ako napríklad krkavec čierny.

Výmera chráneného územia: 140 500 m2.
Stupeň ochrany: 5. stupeň
Katastrálne územie: Skároš, Slanská Huta

Národná prírodná rezervácia Veľký Milič

Národná prírodná rezervácia Veľký Milič Národná prírodná rezervácia Veľký Milič sa nachádza na severných svahoch Miliča v Slanských vrchoch. Predstavuje zachovalé lesné spoločenstvá na vyvrelinách južnej časti Slanských vrchov a významné hniezdiská chráneného dravého vtáctva. Územie je využité ako vedecko-výskumný objekt pre potreby zoologického a lesníckeho výskumu.

Národná prírodná rezervácia Veľký Milič

Na tomto chránenom území sa nachádzajú všetky hlavné lesné typy vyskytujúce sa v území.
Tvoria ho južné časti Slanských vrchov s podkladom andezitu a dacitu s bukovo-dubovým
vegetačným stupňom a spoločenstvami bučín a lipových javorín. Na skalách sú vyvinuté bohaté skalné rastlinné spoločenstvá, medzi inými aj suťové javoriny. Predstavujú najjužnejší výskyt porastov tohto typu na Slovensku. Jedná sa o porast na stredných až slabých pôdach, v nadmorskej výške 725-780 m n. m., pričom tento porast má pralesový charakter.
Toto územie je hniezdiskom s výskytom vzácneho dravého vtáctva.

Výmera chráneného územia: 678 100 m2.
Na danom území platí najprísnejší 5. stupeň ochrany.
Katastrálne územie: Skároš

Prírodná rezervácia Marocká hoľa

Prírodná rezervácia Marocká hoľa zaberá západné a severozápadné svahy Miliča. Prírodná rezervácia je vyhlásená na ochranu typických pralesovitých, vyše 130 ročných bukových porastov Miliča v Slanských vrchoch na andezitoch a andezitových tufoch, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.

Prírodná rezervácia Marocká hoľa

Na väčšej časti plochy na tejto lokalite sa nachádzajú zachovalé bukové lesy s prímesou jaseňa štíhleho. Na skalnatom hrebienku v severnej časti lokality prevláda dub zimný a zachovali sa tu pekné bukovo-dubové porasty. Les má pralesový charakter, respektíve na niektorých lokalitách sa zachoval prales.

Výmera chráneného územia: 637 600 m2.
Stupeň ochrany: 4. stupeň.
Katastrálne územie: Skároš

Chránené vtáčie územie Slanské vrchy

Chránené vtáčie územie Slanské vrchy sa nachádza v okresoch Košice okolie, Prešov, Trebišov, Vranov nad Topľou a má celkovú výmeru má výmeru 60 247,42 ha.

Chránené vtáčie územie Slanské vrchy

Účelom ochrany je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho
významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov ako orla kráľovského, výra skalného, bociana čierneho, orla krikľavého, včelára lesného, ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, sovy dlhochvostej, penice jarabej, muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého, strakoša červenochrbtého, orla skalného, lelka lesného, škovránka stromového, jariabka hôrneho, prepelice poľnej, žltochvosta lesného, krutihlava hnedého, muchára sivého, hrdličky poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, chriašteľa poľného, žlny sivej a ďatľa čierneho a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

V okrese Košice okolie sa chránené vtáčie územie nachádza v katastrálnych územiach:
Blažice, Bohdanovce, Boliarov, Ďurkov, Herľany, Kalša, Košický Klečenov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce, Nižná Kamenica, Nový Salaš, Opiná, Rákoš, Rankovce, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Vyšná Kamenica, Vyšná Myšľa a Žírovce.

Chránené vtáčie územie Košická kotlina

Chránené vtáčie územie Košická kotlina sa nachádza v okresoch Košice okolie, Košice II a má celkovú výmeru má výmeru 17 354,31 ha.

Chránené vtáčie územie Košická kotlina

Účelom ochrany je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sokola rároha, sovy dlhochvostej, ďatľa hnedkavého, bociana bieleho, prepelice poľnej, orla kráľovského a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

V okrese Košice okolie sa chránené vtáčie územie nachádza v katastrálnych územiach:
Belža, Bočiar, Buzica, Byster, Cestice, Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Chym, Kechnec, Komárovce, Košická Polianka, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nižný Lánec, Olšovany, Perín, Seňa, Skároš, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Veľká Ida, Vyšný Čaj, Vyšný Lánec, Ždaňa.

Chránený areál Nižnočajská pieskovňa

Chránený areál pieskovne v Nižnom Čaji je zriadený na ochranu lokality s hromadným výskytom tam hniezdiacich včelárikov zlatých (Merops apiaster Linnaeus).

Chránený areál Nižnočajská pieskovňa

Územie má vedecko-výskumnú a kultúrno-výchovnú hodnotu a slúži pre pozorovanie biológie a etológie chráneného druhu.

Výmera tohto chráneného územia je 9 949 m2.
Stupeň ochrany: 4. stupeň.
Katastrálne územie: Nižný Čaj 

mas loga